Geowłóknina

separacja, filtracja, ochrona, drenaż


Geowłóknina

Geowłóknina to płaski przepuszczalny dla wody materiał tekstylny wykonany z nieregularnie ułożonych włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych poprzez igłowanie, przeszywanie lub kalandrowanie (walcowanie przy wysokiej temperaturze). Geowłókniny stosowane są w budownictwie, jako warstwa filtracyjna, separacyjna, ochronna, drenażowa lub pełnią kilka funkcji jednocześnie.


geowłóknina filtracyjna

Geowłóknina filtracyjna

Geowłókniny filtracyjne stosowane są w celu ochrony przed przedostawaniem się cząstek gruntu do drenażu, lub konstrukcji oporowych z gabionów czy elementów betonowych, przez co zapobiegają erozji gruntu oraz zwiększają sprawność, wydłużają okres działania drenu. Geowłókniny stosowane jako warstwy filtracyjne muszą swobodnie przepuścić wodę znajdująca się w gruncie. Muszą więc charakteryzować się dużą wodoprzepuszczalnością (prostopadłą do płaszczyzny). Muszą zapobiegać migracji gruntu nie ulegając zatkaniu, w związku, z czym powinny mieć dopasowany do gruntu wymiar porów oraz zapewniać ciągłość filtra, czyli mieć wytrzymałość oraz elastyczność dopasowaną do charakterystyki konstrukcji.


geowłóknina separacyjna

Geowłóknina separacyjna

Geowłókniny separacyjne za zadanie mają trwałe rozdzielenie różnych warstw gruntu zapobiegając ich przemieszaniu. W większości przypadków wraz z separacją muszą zapewnić swobodny przepływ wody. Aby spełnić te wymagania geowłóknina musi charakteryzować odpowiednią wytrzymałością, elastycznością oraz wodoprzepuszczalnością. Parametry te dostosowane muszą być dla danej wytrzymałości podłoża, rodzaju materiału konstrukcyjnego oraz planowanych obciążeń.


geowłóknina ochronna

Geowłóknina Ochronna

Geowłókniny ochronne stosowane są do zabezpieczenia innych elementów konstrukcji takich jak izolacje czy rurociągi przed przebiciem lub rozcięciem. W tym celu stosowane są materiały o znacznych grubościach i przede wszystkim dużej odporności na przebicie.


geowłóknina drenażowa

Geowłóknina drenażowa

W niektórych przypadkach geowłókniny dzięki swojej porowatej strukturze mogą stanowić sączek odprowadzający wodę. Ze względu jednak na bardzo małą skuteczność takiego drenu nawet przy grubych geowłókninach, właściwość ta w praktyce wykorzystywana jest bardzo rzadko.